Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

1. Toepasselijkheid Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Aventix BVBA met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Definities In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Aventix BVBA te Assebroek
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
3. Huurperiode De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Tarieven De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
5. Annulering 5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
eerder dan op de dertigste dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vijfde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de vijfde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd. 5.b. De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het standaard verhuurpakket. Op annulering van gehele door Aventix BVBA te verzorgen producties/evenementen zijn uitsluitend van toepassing de aan deze AV gehechte en daarmee één geheel vormende Bijzondere Bepalingen.
6. Legitimatieplicht Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.
7. Gebruik De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
8. Vervoer Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking vanaf het magazijn geheel voor eigen rekening en risico.
9. Werking 9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
10. In gebreke zijn en schadevergoeding 10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
10/d. Draadloos internet
Schorsing van prestaties
Aventix kan de Internet Dienst zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding onmiddellijk - geheel of gedeeltelijk –
schorsen in elk van volgende gevallen:
• de klant leeft zijn contractuele verplichtingen of de gebruikersvoorwaarden van de Dienst niet na.
• er zijn bewijzen of ernstige vermoedens van fraude
• er zijn abnormale stijgingen van het verbruik door de Klant (de schorsing gebeurt in dat geval bij wijze van voorzorgsmaatregel);
• er is sprake van overmacht
• er zijn redenen die te maken hebben met de technische exploitatie van het netwerk
Gevallen
Aventix kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerd gebruik van de Aventix Internet Dienst, indien de account niet functioneert in een apparaat dat niet door de bevoegde overheden is goedgekeurd, of in geval van slechte werking van de toebehoren/randapparatuur (bvb. de netwerkkaart) van de computer
Indirecte of immateriële schade
In geen enkel geval zal Aventix aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte of immateriële schade, zoals supplementaire kosten, gederfde inkomsten en winsten, klantenverlies, het verlies of de beschadiging van gegevens en het verlies van contracten.
10/e. Pannes / aansprakelijkheid

Aventix is niet aansprakelijk voor pannes van het netwerk, stroomvoorzieningen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, gevallen van overmacht zoals storm, slecht weer of andere natuurverschijnselen, schade aan de infrastructuur aangericht door derden, voorzieningen op de locatie, etc.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Aventix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke onbereikbaarheid van de website en de elektronische mailfaciliteiten ten gevolge van storingen in het elektriciteitsnetwerk, het telecommunicatienetwerk of in het netwerk en de apparatuur van de Internet Access Provider of derden. Onderbrekingen of programmastoringen die door overmacht of ten gevolge van onderhoudswerken op de systemen zouden optreden kunnen nooit worden ingeroepen om Aventix in gebreke te stellen.
 
Ingeval van FTP toegang kan Aventix nooit aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud en goede werking van de site van de klant.
Nooit kan een derde Aventix aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door het gebruik van de site van de klant of door een handelstransactie  voortvloeiend uit het gebruik van de site van de klant.
 
Aventix laat acteren dat de gegevens op de site als vrijblijvende informatie dienen te worden beschouwd zonder dat de juistheid in enig opzicht door Aventix kan worden gegarandeerd.

11. Meldingsplicht In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
12. Verzekeringen 12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
13. Schade 13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
14. Geheimhouding De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
15. Weigeringrecht verhuurder Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.
16. Gebruik door derden Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
17. Bijzondere bepalingen Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Aventix BVBA voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.

Bij contractbreuk verbindt de huurder zich ertoe volgende forfaitaire onkosten en/of schadevergoedingen te betalen :

25 % van de overeengekomen huurprijs na de bevestiging van de huurovereenkomst tot 5 dagen voor het event.
100 % van de overeengekomen huurprijs bij annulatie vanaf vijf dagen voor het event.


Annulatie bij pandemie:
Bij annulatie door pandemie kunnen we het volgende toepassen:
    Geen kosten bij annulatie tot 5 dagen voor het event.
    25% van de overeengekomen huurprijs bij annulatie vanaf 5 dagen.
    100% van de overeengekomen huurprijs bij annulatie vanaf 24 uur voor het event.

Privacybeleid Aventix

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/05/2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Aventix. U dient zich ervan bewust te zijn dat Aventix niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Aventix respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aventix of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aventix of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Aventix of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Aventix
Bossuytlaan 13
8310 Brugge
+32 50240244
info@aventix.be